Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O nas

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z Portalu Internetowego PERLYPOLSKI.PL prowadzonego pod adresem www.perlypolski.pl  

2. Właścicielem i administratorem Portalu jest firma PERŁY POLSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, przy ul. Poprzecznej 54G/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515819, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 951-238-12-28 dalej zwana Administratorem.

3. Do korzystania z Portalu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.

4. Użytkownik, w chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Administrator ma prawo udostępniać dodatkowe płatne usługi, których funkcjonowanie będzie regulowane odrębnym regulaminem.

6. Portal pozbawiony jest systemu rejestracji i logowania Administrator nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych użytkowników z wyjątkiem uczestników konkursów. Dane uczestników konkursów są przetwarzane wyłącznie na potrzeby Administratora z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu zawarte są w informacji ochrona prywatności.

7. Celem Portalu jest udostępnienie użytkownikom sieci Internet informacji o Polsce z zakresu: podróże, turystyka, kultura, tradycja i historia. Odrębnymi usługami dostępnymi w Portalu i obsługiwanymi przez Administratora jest sklep internetowy oraz forum internetowe.

8. Wszelkie prawa do Portalu jako całości należą do Administratora, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tekstów, grafik, zdjęć, materiałów video, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Administratora lub do osób fizycznych i prawnych, których materiały zgodnie z prawem udostępniane są przez Administratora.

9. Portal  jako całość jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r.  (Dz. U. z  2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

10. Korzystanie z materiałów udostępnianych w Portalu możliwe jest wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

11. Każde inne niż zastrzeżone powyżej korzystanie z Portalu i jego poszczególnych elementów bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Portalu lub poszczególnych elementów jego zawartości. Zakaz ten obejmuje także zakaz dokonywania tzw. przedruków prasowych. Informacje dotyczące możliwości uzyskania zezwoleń na korzystanie z materiałów zamieszczonych w Portalu można uzyskać pod adresem e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

12.  Na stronach Portalu mogą być prezentowane materiały i prezentacje zawierające linki do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.

13. Administrator dopełni wszelkich starań aby informacje zamieszczone na Portalu były aktualne i rzetelne, jednak nie gwarantuje, że są poprawne oraz przydatne użytkownikowi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Portalu, a w szczególności za wszelkie decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych z Portalu. Użytkownik korzysta z tych informacji na własną odpowiedzialność i ryzyko.

14. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jednak nie gwarantuje, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw i wad technicznych.

15. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

16. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Administratora na podstawie poprzednich jego wersji.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Portalu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także do wprowadzania nowych rozwiązań funkcjonalnych Portalu.

18. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszania lub zaprzestania udostępniania poszczególnych usług, a także do wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnione usługi.

19. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji całości lub części praw i obowiązków związanych z wydawaniem i/lub administrowaniem Portalu na inne podmioty, co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co niniejszym wyraża zgodę.

20. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.