Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

Historia Opinogóry

Do dziś nie jest dokładnie znane pochodzenie i geneza miejscowości Opinogóra Górna. Pierwsza wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185r. W zapisie występuje ona pod nazwą Opiogote. Natomiast w dokumentach z XV w. nazywana jest Opinogóra i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną.

Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, Opinogóra należała do dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe i nadawana była osobom zasłużonym dla tronu. Nazywała się wówczas Opinogórą Królewską.

Nazwa miejscowości pochodzi rzekomo od nazwiska Opin. Taką wersję podał żyjący i tworzący tu w latach młodości Zygmunt Krasiński w opowiadaniu "Pan trzech pagórków" (1828). Rodzinie Krasińskich Opinogóra została nadana w 1659 r., wcześniej była ona własnością książąt mazowieckich. Podczas III rozbioru Polski i w czasach wojen napoleońskich ziemie te zmieniały kilkakrotnie właścicieli, a w 1811 r. Opinogórę otrzymał generał Wincenty Krasiński zgodnie z pierwotnymi zasadami sukcesji.