Informacja o RODO

---> Czytaj więcej…

Zgadzam się

O regionie

Warmii nie należy łączyć z Mazurami gdyż nie jest ich częścią.

Warmia – kraina historyczna znajdująca się w całości w obecnym województwie Warmińsko-Mazurskim. Nazwa Warmii pochodzi od pruskiego plemienia Warmów zamieszkujących te tereny. Granice Warmii pokrywają się dokładnie z obszarem dawnego duchownego Księstwa Warmińskiego, w którym władzę sprawowali biskupi warmińscy. Księstwo Warmińskie wchodziło w skład Prus Królewskich Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej. Ostatnim tytularnym księciem Warmii był Ignacy Krasicki w latach 1766 – 1772 kiedy to nastąpiła likwidacja księstwa.

Plemię Warmów panowało na tych terenach do 1243 roku kiedy ostatecznie zostały one włączone w strukturę państwa krzyżackiego. Przez kolejne 223 lata Warmia pozostawała pod panowaniem państwa krzyżackiego zachowując samodzielność gospodarczą oraz korzystając z ochrony militarnej. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1409 – 1411 z terenu Warmii zostały wystawione trzy chorągwie: biskupia, kapitulna i miasta Braniewa walczące po stronie Zakonu.

W latach 1466 – 1772, czyli przez 306 lat, Warmia wchodziła w skład Korony Polskiej wraz z Prusami Królewskimi. W tym okresie Warmia posiadała częściową autonomię a wyłącznymi gospodarzami świeckimi byli biskupi warmińscy z kapitułą katedralną.  Był to okres rozwoju oświaty, kultury i sztuki. Biskupi warmińscy zasiadali w Senacie Rzeczypospolitej.

Po I rozbiorze Polski, Warmia została włączona do Królestwa Pruskiego. Odrębność wyznaniowa odróżniała Warmię od pozostałej części Prus aż do 1945 roku.

W 1945 roku po 173 latach panowania zaborców cała Warmia powróciła do Polski. Większość mieszkańców współczesnej Warmii stanowi ludność napływowa na skutek powojennych przymusowych wysiedleni oraz emigracji. Tradycje katolickiej Warmii widać w wyglądzie wsi i miast oraz zachowanych obyczajach. Historyczna odrębność Warmii została również wyeksponowana w nazwie województwa.

 

 

źródło www.wrota.warmia.mazury.pl

Galeria zdjęć

/

Filmy

LIDZBARK WARMIŃSKI. Historyczna stolica Warmii